Vuokrausehdot

Janneniska Rent Oy:n ilman kuljettajaa vuokrattavien henkilönostinten vuokrausehdot 1.2.2021

Vuokralleottaja ja Janneniska Rent Oy, jäljempänä vuokralleantaja, ovat tehneet seuraavan Janneniska Rent Oy:n hallinnoimien koneiden ja laitteiden vuokrausta koskevan sopimuksen alla mainituin ehdoin.

1. Soveltuvuus

1.1 Nämä yleiset vuokrausehdot kuuluvat tehtäviin sopimuksiin joissa rakennuskone vuokrataan ilman kuljettajaa Muutokset tehdään kirjallisesti.

2. Vuokrakohde

2.1 Vuokrakohde noudetaan ja palautetaan vuokraajan varastoon. Vuokrakohde katsotaan palautuneeksi, kun vuokrakohde on palautettu vuokralleantajan toimipisteeseen ja avaimet luovutettu vuokralleantajalle.

2.2 Vuokrakohteen tulee olla luovutushetkellä toimintakunnossa ja varustettu tarpeellisilla/välttämättömillä suoja- ja turvallisuusohjeilla.

2.3 Tarvittaessa vuokralleantajan tulee opastaa vuokraajaa sekä ohjata vuokrakohteen käytössä ja huollossa.

2.4 Huomautus vuokrakohteesta tai ohjeistuksesta kirjallisesti vuokralleantajalle välittömästi, mutta kuitenkin viimeistä viikko vuokrakohteen luovutuksen jälkeen, jotta huomautus voidaan katsoa voimassa olevaksi.

2.5 Vuokrakohdetta palauttaessa tulee sen olla hyvin puhdistettu ja hyvässä kunnossa, normaalia kulumista lukuunottamatta. Muussa tapauksessa vuokralleantajalla on oikeus laskuttaa vuokraajalta laitteen pesusta ja huollosta aiheutuvat kustannukset.

2.6 Vuokralleantaja vastaa pakollisista katsastuksista. Vuokralleantajalla on oikeus suorittaa pakollinen katsastus kesken työajan työpaikalla, vaikka vuokrakohde olisi vuokrattu.

2.7 Asiakas ei saa siirtää vuokrasopimusta tai luovuttaa vuokralaitetta kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista lupaa.

3. Käyttö

3.1.Vuokrakohdetta saa käyttää vain sellaisissa työtehtävissä ja työolosuhteissa, joihin se on tarkoitettu.

3.2. Vuokraaja on vastuussa vuokrakohteen valvonnasta ja kunnossapidosta. 3.3 Toimia jotka muuttavat joko laitteen tai välineistön rakennetta tai toimintaa ei saa tehdä

3.4. Mikäli laitteessa ilmenee jokin vika tai käyttöhäiriö, joka estää sen normaalin käyttötarkoituksen mukaisen käytön, asiakkaan on tästä heti ilmoitettava. Vuokralleantajan on tällöin korjattava ilmennyt vika tai korvattava ko. Laite toisella vastaavanlaisella toimiv alla laitteella. Korvaavaa laitetta koskevat niin ikään tämän sopimuksen määräykset. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä, kun asiakas on ilmoittanut viasta tai käyttöhäiriöstä vuokralleantajalle.

3.5. Vuokralleantaja ei vastaa vuokra-aikana laitteen käytöstä tai rikkoontumisesta asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä kustannuksista tai vahingoista.

3.6. Laitteissa on GPS-paikannin. Paikantimen sinetin irrottaminen tai rikkominen on ehdottomasti kielletty. Irrotetusta / rikkoutuneesta sinetistä veloitetaan automaattisesti suuruudeltaan 2000€(kahdentuhannen euron) sakko.

4. Vuokra-aika

4.1. Vuokra-aika alkaa siitä päivästä jonka osapuolet ovat sopineet vuokrakohteen noutamiseksi ja päättyy siihen päivään jolloin vuokrakohde on palautettu kohdan 2.1 mukaan ellei toisin ole etukäteen sovittu.

4.2. Varattu laite pitää perua varattua vuokrapäivää edeltävänä päivänä klo 12.00 mennessä. Tämän jälkeen peruutetuista varauksista vuokrahinta veloitetaan täysimääräisenä. Peruuttamattomista varauksista vuokrahinta veloitetaan täysimääräisenä.

5. Vuokrahinta

5.1. Vuokrakohteen vuokra veloitetaan joka vuokrauskerta vuokralleantajan hinnaston mukaan.

5.2. Sovittu päivävuokra muodostaa hinnan per vuokrakohde ja päivä. Osapäivävuokra määräytyy vuokralleantajan hinnaston mukaan. Vapaat lauantait, sunnuntait, pyhien aatot ja pyhäpäivät ovat maksuttomia, nämä tosin tulee sopia etukäteen. Joihinkin erityisesti mainittuihin vuokrakohteisiin peritään vuokraa per kalenteripäivä tai – kuukausi vuokralleantajan hinnaston mukaan.

5.3. Tarvikkeet veloitetaan erikseen, kuten kustannukset korjauksesta.

5.4 Vuokralleantaja ei veloita vuokraa seisonta-ajalta eikä toiminnankeskeytyksestä, joka aiheutuu vuokralleantajan toiminnasta.

5.5 Hinnat eivät sisällä alv:a.

5.6. Lasku tulee maksaa 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä ellei toisin mainita. Vuokranantajalla on oikeus periä vuokralain mukaista viivästyskorkoa mikäli maksu on myöhässä.

5.7 Vuokralleantajalla on oikeus sopimusta laadittaessa vaatia vuokraajaa maksamaan vakuusmaksu vuokrakohteesta hinnaston mukaan tai muu kattava vakuus.

5.8 Vuokralaitteen kuljetuskustannuksista vastaa asiakas, mikäli muusta ei ole kirjallisesti sovittu.

5.9 Vuokralaite toimitetaan asiakkaalle aina polttoainetankki täyteen tankattuna. Laite tulee palauttaa polttoainetankki täyteen tankattuna. Mikäli vuokralaite palautetaan ilman tankkausta, laskutetaan tankattu polttoaine asiakkaalta. Lisäksi perimme tankkausmaksun 59,00€.

6. Vastuu

6.1. Vuokranantaja vastaa normaalin kulutuksen aiheutumista korvauksista/kuluista.

6.2. Vuokraaja vastaa vuokrausajan aikana sattuneista vahingoista jotka eivät aiheudu normaalista käytöstä. Vahinko tulee ilmoittaa vuokranantajalle, jotta vuokrakohteen korjaustapa voidaan päättää.

6.3. Vuokraaja on vastuussa vahingoista joita vuokrakohde aiheuttaa hänelle tai kolmannelle osapuolelle vuokra-ajalla.

6.4. Vuokralleantaja on vastuussa ainoastaan vahingosta joka aiheutuu suoranaisesti vuokralleantajan huolimattomuudesta. Vuokralleantaja ei siten ole vastuussa vahingosta joka aiheutuu toimituksen myöhästymisestä, seisonnasta tai toiminnankeskeytyksestä.

6.5. Vuokralleantaja voi vaatia, että vuokraaja ottaa vuokra-ajalla kaikenvaravakuutuksen joka kattaa vuokrakohteen jälleenhankintahinnan.

6.6. Vuokralleantajalla ja vuokraajalla tulee olla hyväksyttävä vastuuvakuutus, ellei muusta ole erikseen sovittu.

6.7. Vuokralleantaja hankkii vuokrakohteelle vaadittavat liikennevakuutukset. Mahdollisen vahingon sattuessa, omavastuu veloitetaan vuokraajalta. Omavastuuosuus on 3000€ (kolmetuhatta euroa). Vuokraaja voi ostaa Vuokralleantajalta lisävakuutuksen, jolla omavastuuosuuden voi kokonaan tai osittain poistaa. Osittaisessa poistossa vuokraajan omavastuuosuus on 1500€ (tuhatviisisataa euroa).

6.8. Asiakas korvaa tuhoutuneen tai kadonneen laitteen uushankinta-arvoon.

6.9. Asiakas vastaa työturvallisuus- ym. määräysten mukaisista työmaatarkastuksista. Lisäksi asiakas vastaa siitä, että henkilönostimen käyttäjällä on työsuojelulainsäädännön edellyttämät taidot laitteella työskentelemiseen.

7. Purkaminen

7.1. Osapuolella on oikeus purkaa sopimus jos vastapuoli syyllistyy sopimusrikkeeseen ja ei kolmen päivä sisällä varoituksesta tee oikaisua.

7.2. Osapuolet eivät voi myöskään vedota sopimusrikkeeseen, mikäli sopimusta ei voida täyteen panna osapuolista riippumattomista syistä, kuten esimerkiksi sota, viranomaisen päätös tai muu este joka aiheutuu osapuolien ulkopuolisista olosuhteista, joita osapuolet eivät ole voineet ennalta tietää tai jonka vahingoittavaa vaikutusta hän ei ole voinut kohtuudella hävittää/estää. Mikäli tämä este kestää yli kolme viikkoa, voi asianomainen purkaa välittömästi sopimuksen.

7.3. Mikäli vuokraaja ei maksa laskuja ja joutuu konkurssiin tai aloittaa akordikäsittelyn, on vuokranantajalla oikeus purkaa sopimus välittömästi ja noutaa vuokrakohde takaisin vuokraajan laskuun/kustannuksella.

8.Kiista

8.1 Sopimusriidat käsitellään vuokralleantajan kotipaikan oikeudessa.

8.2 Velkomusta saa vuokralleantaja harkintansa mukaan hakea myös asiakkaan kotipaikan oikeudessa.

ASIAKAS HYVÄKSYY ALLEKIRJOITUKSELLAAN YLLÄMAINITUT VUOKRAUSEHDOT NOSTOLAVA-AUTOA VUOKRATESSAAN.