Vuokrausehdot

Janneniska Rent Oy:n ilman kuljettajaa vuokrattavien henkilönostinten vuokrausehdot 1.1.2023

1      Osapuolet ja Ehtojen Soveltamisala

Näitä yleisiä ehtoja (jäljempänä ”Sopimusehdot”) sovelletaan Janneniska Rent Oy:n [tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön] (jäljempänä ”Vuokralleantaja”) vuokratessa vuokralleottajalle (jäljempänä ”Vuokralleottaja”) vuokrasopimuksessa määritellyn liikennekäyttöön rekisteröidyn henkilönostimen, joka vuokrataan ilman kuljettajaa sekä mahdolliset lisätarvikkeet ja -laitteet (jäljempänä ”Vuokrakohde”).

Vuokralleantaja ja Vuokralleottaja solmivat Vuokrauskohteesta erillisen vuokrasopimuksen (jäljempänä ”Vuokrasopimus”), jossa osapuolet voivat sopia näistä Sopimusehdoista poikkeavista ehdoista. Näillä ehdoilla ei rajoiteta kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia pakottavia oikeuksia.

2      Vuokrakohdetta koskevat ehdot

2.1      Vuokrakohde

Vuokrauksen kohteena on Vuokrasopimuksessa yksilöity Vuokrakohde, mukaan lukien Vuokrasopimuksessa mahdollisesti määritellyt lisätarvikkeet ja -laitteet. Vuokrakohteeseen ei kuulu Vuokrakohteen polttoaine, voiteluaineet, päivittäinen huolto tai käyttöhenkilökunta, ellei niistä ole Vuokrasopimuksessa erikseen sovittu.

Vuokralleantaja vastaa siitä, että Vuokrakohde on luovutushetkellä toimintakunnossa ja varustettu välttämättömillä käyttö- ja turvallisuusohjeilla. Vuokralleantaja luovuttaa Vuokrakohteen sen ikää vastaavassa käyttökunnossa.

Tarvittaessa Vuokralleantaja opastaa Vuokralleottajaa Vuokrakohteen käytössä ja päivittäisessä kunnossapidossa.

Vuokrakohteessa on GPS-paikannin. Allekirjoittaessaan Vuokrasopimuksen Vuokralleottaja ymmärtää, että vuokraus edellyttää henkilötietojen sekä sijaintitietojen käsittelyä siten kuin tietosuojaselosteessa on kuvattu, ja antaa tälle nimenomaisen suostumuksensa. GPS-paikantimen sinetin irrottaminen tai rikkominen on ehdottomasti kielletty. Irrotetusta tai rikkoutuneesta sinetistä Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan kahden tuhannen euron (2.000 €) suuruisen korvauksen.

2.2      Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa siitä päivästä ja kellonajasta, jonka osapuolet ovat Vuokrasopimuksessa sopineet Vuokrakohteen noutamiseksi, ja päättyy, kun Vuokrakohde palautetaan Vuokralleantajan toimipisteeseen kohdan 2.4 mukaisesti. Vuokra-aikaan lasketaan Koneen nouto- ja palautuspäivät.

Vuokrakohde tulee palauttaa Vuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan viimeisenä päivänä klo 18.00 mennessä, ellei Vuokrasopimuksessa ole nimenomaisesti toisin sovittu. Mikäli Vuokrakohde palautetaan myöhässä, veloitetaan Vuokralleottajalta alkaneesta lisävuorokaudesta voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

2.3      Peruutusehdot ja varauksen sitovuus

Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Vuokralleottajan tulee perua varattu Vuokrakohde vuokra-ajan alkamispäivää edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Tämän jälkeen peruutetuista varauksista vuokrahinta veloitetaan täysimääräisenä. Peruuttamattomista varauksista vuokrahinta veloitetaan täysimääräisenä.

2.4      Vuokrakohteen noutaminen ja palauttaminen

Vuokralleottajan on todistettava henkilöllisyytensä ja Vuokrakohteen kuljettamiseksi vaadittava ajo-oikeutensa.

Ellei Vuokrasopimuksessa ole toisin sovittu, Vuokralleottajan tulee noutaa Vuokrakohde Vuokrasopimuksessa määritellystä Vuokralleantajan toimipisteestä ja palauttaa Vuokrakohde vuokra-ajan päättyessä samaan toimipisteeseen. Vuokrakohteen siirtäminen tapahtuu Vuokralleottajan vastuulla ja kustannuksella.

Vuokrakohde katsotaan palautuneeksi, kun se kaikkine varusteineen ja lisätarvikkeineen on palautettu Vuokralleantajan toimipisteeseen ja avaimet on luovutettu Vuokralleantajalle.

Vuokralleottajan tulee palauttaa Vuokrakohde puhdistettuna ja muutoinkin samassa kunnossa kuin se oli noudettaessa, lukuun ottamatta normaalista käytöstä aiheutunutta kulumista. Tämän velvollisuuden mahdollisesta laiminlyönnistä Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen korvauksen sekä korvaamaan Vuokralleantajalle mahdollisesti aiheutuneet vahingot näiden Sopimusehtojen mukaisesti.

Vuokrakohde luovutetaan Vuokralleottajalle polttoainetankki täyteen tankattuna ja Vuokralleottajan tulee palauttaa Vuokrakohde polttoainetankki täyteen tankattuna. Vuokralleottaja on velvollinen tankkaamaan palauttaessa 5km säteellä palautuspaikasta. Mikäli Vuokrakohde palautetaan ilman tankkausta, laskutetaan tankattu polttoaine Vuokralleottajalta, jonka lisäksi Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen tankkausmaksun.

2.5      Vaaranvastuun siirtyminen ja reklamointi

Vaaranvastuu Vuokrakohteesta siirtyy Vuokralleottajalle, kun Vuokrakohde Vuokrasopimuksen mukaisesti luovutetaan Vuokralleottajalle. 

Vuokralleottaja on velvollinen Vuokrakohteen vastaanottaessaan tarkastamaan Vuokrakohteen laadun ja kunnon. Jos Vuokralleottajalla on huomautettavaa Vuokrakohteen laadun tai kunnon suhteen, on Vuokralleottajan reklamoitava asiasta Vuokralleantajalle viipymättä.

2.6      Vuokrakohteen omistusoikeus

Vuokrakohde on Vuokralleantajan tai rahoitusyhtiön omaisuutta eikä Vuokralleottaja saa Vuokrakohdetta omistukseensa Vuokrasopimuksen perusteella. Vuokralleottaja ei saa myydä, pantata eikä ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta vuokrata tai millään tavoin luovuttaa Vuokrakohdetta edelleen. Selvyyden vuoksi todetaan, että Vuokralleottajalle ei Vuokrasopimuksen perusteella synny mitään oikeutta Vuokrakohteeseen vuokra-ajan päätyttyä. 

2.7      Vuokrakohteen käyttö ja huolto

Vuokralleottaja saa käyttää Vuokrakohdetta ainoastaan sellaisissa työtehtävissä ja työolosuhteissa, joihin se on tarkoitettu. Vuokrakohdetta ei saa ilman Vuokralleantajan kirjallista lupaa käyttää maalaus, massaustöissä tai materiaalia ruiskuttavissa töissä.

Vuokralleottaja sitoutuu noudattamaan Vuokralleantajan Vuokrakohdetta ja sen käyttöä koskevia, niin kirjallisia kuin suullisiakin, ohjeita ja määräyksiä, sekä Vuokrakohdetta ja lisätarvikkeita koskevia käyttö-, ja turvallisuusohjeita. Vuokralleottaja on velvollinen varmistamaan ennen Vuokrakohteen ja lisätarvikkeiden käyttöä, että ne ovat virheettömiä ja käyttökuntoisia.

Vuokrakohdetta ei saa missään tilanteessa luovuttaa edelleen kolmannelle tai viedä Suomen rajojen ulkopuolelle. Mikäli Vuokralleottaja rikkoo tätä, katsotaan se aina sellaiseksi Sopimusehtojen vastaiseksi menettelyksi, joka oikeuttaa Vuokralleantajan päättämään Vuokrasopimuksen ja ottamaan Vuokrakohteen haltuunsa Sopimusehtojen kohdan 7 mukaisesti.

Vuokralleottaja on vastuussa siitä, että Vuokrakohdetta käyttävällä henkilöllä on vaadittava ajo-oikeus ja riittävä kokemus ja taito Vuokrakohteen käyttöön.

Vuokralleottaja on vastuussa Vuokrakohteen valvonnasta ja tavanomaisesta kunnossa- ja puhtaanapidosta. Vuokralleottaja sitoutuu kustannuksellaan hoitamaan Vuokrakohdetta Vuokralleantajan ja valmistajan takuu-, ohje- ja huoltokirjojen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Vuokralleottaja vastaa kaikista Vuokrakohteen korjauskustannuksista sekä työn että varaosien osalta, mikäli korjaustarve johtuu Vuokrakohteen muusta kuin normaalista käytöstä aiheutuneesta kulumisesta tai virheellisestä käytöstä vuokra-aikana.

Vuokralleottaja ei saa korjata tai korjauttaa Vuokrakohdetta, eikä tehdä tai teettää siihen muutoksia ilman Vuokralleantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Mikäli Vuokrakohteessa ilmenee jokin vika tai käyttöhäiriö, Vuokralleottajan on välittömästi lopetettava Vuokrakohteen käyttö ja ilmoitettava viasta viipymättä Vuokralleantajalle. Vuokralleantajalla on oikeus, oman harkintansa mukaan, korjata vioittunut Vuokrakohde tai korvata Vuokrakohde vastaavalla kalustolla. Korvaavaa Vuokrakohdetta koskevat niin ikään Vuokrasopimuksen ehdot.

2.8      Vuokrakohteen tarkastaminen ja vaihtaminen

Vuokralleantajalla on oikeus Vuokralleottajaa kuulematta, mutta tuottamatta Vuokralleottajalle kohtuutonta haittaa, valitsemanaan ajankohtana tarkastaa tai tarkastuttaa Vuokrakohde, sekä tehdä Vuokrakohteeseen välttämättömät tai muutoin tarpeelliseksi katsomansa muutos- ja korjaustyöt. Vuokralleottajalla ei ole vuokranmaksuvelvollisuutta siltä ajalta, kun Vuokrakohde on Vuokralleantajasta johtuvasta syystä poissa Vuokralleottajan käytöstä.

Vuokralleantajalla on Vuokralleottajaa kuulematta oikeus vaihtaa Vuokrakohde vastaavanlaiseen kalustoon ilmoittamalla asiasta Vuokralleottajalle.

2.9      Pitkäaikaista vuokrausta koskevat erityiset ehdot

Mikäli vuokra-aika on enemmän kuin kolmekymmentä (30) kalenteripäivää on kyse pitkäaikaisesta vuokrasta (”Pitkäaikaisvuokra”) ja sen lisäksi mitä muualla näissä Sopimusehdoissa on sanottu, Vuokralleottaja sitoutuu tässä kuvattuihin lisäehtoihin.

Vuokralleottaja sitoutuu Vuokrasopimuksessa sovitusti, sekä Vuokralleantajan erillisten ilmoituksen perusteella toimittamaan Vuokrakohteen Vuokralleantajan toimipisteeseen tai muuhun Vuokralleantajan osoittamaan paikkaan tarkastuksen, huollon, korjauksen tai katsastuksen suorittamista varten. Vuokralleottaja saa tällöin käyttöönsä korvaavaan Vuokrakohteen, jota koskevat Vuokrasopimuksen ehdot. Vuokralleantaja ei vastaa Vuokralleottajalle Vuokrakohteen siirtämiseen kuluneesta ajasta tai siitä aiheutuneista muistakaan kustannuksista.

Vuokralleottaja on velvollinen huolehtimaan Vuokrakohteen rasvauksista, huolloista ja ylläpitopesuista Vuokralleantajan antaman ohjeistuksen mukaisesti. Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö tämän velvollisuuden, vastaa Vuokralleottaja kaikista vahingoista, joita rasvauksien, huoltojen ja ylläpitopesujen laiminlyönnistä Vuokralleantajalle aiheutuu.

Vuokran, lisätarvikkeiden ja lisäpalveluiden hinnat on sidottu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiseen indeksiin. Vuokralleantajalla on oikeus tarkistaa Pitkäaikaisvuokran vuokra, sekä lisätarvikkeiden ja lisäpalveluiden hinnat vuosittain keväisin vastaamaan indeksin muutosta.

3      Hinta ja maksuehdot

Vuokrakohteesta veloitettava hinta on määritetty Vuokrasopimuksessa. Ellei Vuokrasopimuksessa ole määritelty hintaa, määräytyy hinta Vuokrasopimuksen tekohetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Pitkäaikaisvuokran osalta sovelletaan lisäksi kohdassa 2.9 sanottua. Mahdolliset lisämaksut ja lisätarvikkeet veloitetaan Vuokralleantajan voimassa olevan hinnaston mukaan. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Vuokralleantaja ei veloita Vuokrakohteesta vuokraa ajalta, jolloin Vuokralleottaja on estynyt käyttämään Vuokrakohdetta syystä, joka on aiheutunut Vuokralleantajan toiminnasta tai huolimattomuudesta.

Ellei Vuokrasopimuksessa ole toisin sovittu, Vuokralleantaja laskuttaa vuokran valintansa mukaan, vuokra-ajan päättyessä tai Vuokrakohteen palautuksen yhteydessä, tai mikäli kyseessä on Pitkäaikaisvuokra vähintään kerran kuukaudessa. Lasku erääntyy maksettavaksi 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Vuokralleantajalla on oikeus periä viivästyskorkoa korkolain mukaisesti. Vuokralleottaja vastaa lisäksi kaikista niistä Vuokralleantajan kuluista, jotka johtuvat Vuokrasopimuksen tai Sopimusehtojen mukaisten maksujen perimisestä tai Vuokralleantajan Sopimusehtojen mukaisten oikeuksien valvomisesta. 

Vuokralleottaja antaa Vuokralleantajalle luvan luottotietojen tarkistamiseen ja luottopäätöksen tekemiseen.  Vuokralleantajalla on oikeus Vuokrasopimusta laadittaessa vaatia Vuokralleottajaa maksamaan Vuokrakohteesta vakuusmaksu tai antamaan muu kattava vakuus.

4      Vuokralleottajan vastuu ja korvausvelvollisuus

Vuokralleottaja vastaa Vuokrakohteen kaikenlaisesta vahingoittumisesta, tuhoutumisesta tai katoamisesta vuokra-aikana, lukuun ottamatta normaalista käytöstä aiheutunutta kulumista. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen, kadonneen tai muuten palauttamatta jääneen Vuokrakohteen sen uushankinta-arvoon. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan Vuokralleantajalle Vuokrakohteelle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä sekä puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset.

Vuokrakohteen vahingoittuminen tai tuhoutuminen ei vapauta Vuokralleottajaa Vuokrasopimuksen mukaisista velvoitteista. Mikäli Vuokrakohde vahingoittuu korjauskelvottomaksi, tuhoutuu tai muuten menetetään Vuokralleottajasta johtuvasta syystä, Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan Vuokrasopimuksen mukaiset vuokrat siihen saakka, kunnes Vuokralleottaja on suorittanut Vuokralleantajalle korvauksen Vuokrakohteesta. Mikäli Vuokrakohde vahingoittuu korjauskelvottomaksi, tuhoutuu tai muuten menetetään, Vuokralleantaja ei ole velvollinen toimittamaan Vuokralleottajalle uutta vastaavaa konetta.

Vuokralleottajan tulee viipymättä ilmoittaa Vuokralleantajalle vahingoista.

Vuokralleottaja on myös yksin vastuussa kaikista välittömistä ja välillisitä vahingoista ja kustannuksista, joita Vuokrakohteen käyttö mahdollisesti aiheuttaa vuokra-aikana Vuokralleottajalle, tämän henkilöstölle tai kolmannelle osapuolelle.

Vuokralleottaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten noudattamisesta ja niiden mukaisista työmaatarkastuksista. Lisäksi Vuokralleottaja vastaa siitä, että Vuokrakohteen käyttäjällä on vaadittava ajo-oikeus, sekä riittävä kokemus ja työsuojelulainsäädännön edellyttämät taidot Vuokrakohteella työskentelemiseen.

5      Vakuutukset

Ellei Vuokrasopimuksessa ole toisin sovittu, Vuokralleantaja on vakuuttanut Vuokrakohteen Vuokralleottajan puolesta liikennevakuutuksella sekä ns. täyskaskovakuutuksella. Vakuutuksen kattavuus ja ehdot ilmenevät vakuutuskirjasta ja vakuutusyhtiön vakuutusehdoista, jotka Vuokralleantaja toimittaa Vuokralleottajalle tämän pyynnöstä. Vakuutus kattaa Vuokrakohteena olevan ajoneuvon mukaan lukien ajoneuvoon kiinteästi asennetun nostopuomin ja muut ajoneuvossa käytettäväksi tarkoitetut tavanomaiset lisälaitteet ja varusteet.

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan Vuokralleantajalle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, autossa tupakointi, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan Vuokralleantajalle auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset.

Vuokralleottaja on vakuutuksesta korvattavassa vahinkotapauksessa kuitenkin vastuussa vakuutuksen omavastuun maksamisesta sekä korjauskulujen arvonlisäverosta. Mikäli Vuokralleottaja on toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen ja Vuokrakohde on ollut Vuokralleottajan arvonlisäveroverotuksen alaisessa käytössä, on korjauskuluihin sisältyvä arvonlisävero Vuokralleottajalle vähennyskelpoinen. 

Vakuutuksesta korvattaviin vahinkoihin sovellettavasta omavastuusta sovitaan kirjallisesti Vuokrasopimuksessa. Mikäli asiasta ei ole Vuokrasopimuksessa sovittu Vuokralleottajan omavastuuosuus on neljätuhatta euroa (4.000 €). Vuokralleantaja voi tarjota Vuokralleottajalle maksullista omavastuuosuuden poistamista tai puolittamista, jolloin omavastuuosuus on kaksituhatta euroa (2.000 €).

Edellä sanotusta huolimatta, Vuokralleantaja voi vaatia, että Vuokralleottaja hankkii vuokra-ajalle kaikenvaravakuutuksen joka kattaa Vuokrakohteen sen uushankinta-arvoon.

Selvyyden vuoksi todetaan, että siltä osin, kun Vuokralleantajan ottama vakuutus ei korvaa Vuokra-aikana aiheutunutta vahinkoa, vastaa aiheutuneesta vahingosta täysimääräisesti Vuokralleottaja.

Vuokralleottajalla tulee olla Vuokrakohteen käyttötarkoitus ja Vuokralleottajan toiminta huomioiden tavanomainen vastuuvakuutus. Vuokralleantajan niin vaatiessa, Vuokralleottajan tulee toimittaa Vuokralleantajalle todistus vastuuvakuutuksesta.

6      Vuokralleantajan vastuu

Vuokralleantaja vastaa ainoastaan Vuokralleottajalle syntyneistä välittömistä vahingoista, jotka ovat syntyneet Vuokralleanajan vastuulle kuuluvasta Vuokrakohteen rikkoutumisesta tai Vuokrakohteen toimituksen viivästymisestä.

Vuokralleantajan vahingonkorvausvastuu on rajoitettu korkeintaan määrään, joka vastaa sovittua Vuokrakohteen vuokraa vuokra-aikana, tai jos sovittu vuokra-aika on pidempi kuin kuusi (6) kuukautta, kuitenkin enintään kuuden (6) kuukauden vuokraa vastaavaan määrään. Edellä sanotulla ei kuitenkaan rajoiteta vastuuta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeäksi katsottavalla huolimattomuudella.

Vuokralleantaja ei vastaa mistään Vuokralleottajalle syntyneistä välillisistä vahingoista kuten mm. toiminnankeskeytyksestä, muille maksetuista vahingonkorvauksista tai sopimussakoista, taikka muulle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta. Vuokralleantaja ei vastaa Vuokrakohteen soveltumisesta Vuokralleottajan aikomaan käyttötarkoitukseen. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan Vuokralleantajan vastuulle kuuluvan Vuokrakohteen rikkoutumisen tai Vuokrakohteen toimituksen viivästymisen aiheuttamia vahinkoja, mikäli Vuokrakohteen korjauksen tai toimituksen viivästyminen johtuu komponenttien tai varaosien saatavuusongelmasta, esimerkiksi markkinoilla olevasta yleisestä saatavuusongelmasta tai komponenttipulasta, eikä Vuokralleantajan ole kohtuullisin liiketoiminnallisin toimenpitein mahdollista järjestää korvaavia komponentteja tai varaosia.

7      Vuokrasopimuksen irtisanominen ja purkaminen

Vuokralleantajalla on oikeus irtisanoa Vuokrasopimus ilmoittamalla siitä Vuokralleottajalle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen Vuokrasopimuksen päättymistä.

Vuokralleantajalla on oikeus purkaa Vuokrasopimus päättymään välittömästi ja ottaa Vuokrakohde haltuunsa, mikäli:

  • vuokran maksu viivästyy enemmän kuin neljätoista (14) päivää eräpäivästä;
  • Vuokralleottaja ei hoida Vuokrakohdetta Vuokrasopimuksen ja Sopimusehtojen mukaisesti
  • Vuokralleottaja käyttää Vuokrakohdetta laittomaan tarkoitukseen tai sen käyttötarkoituksen tai Sopimusehtojen vastaisesti;
  • Vuokralleottaja kieltää tai estää Vuokralleantajaa tai tämän edustajaa tarkastamasta tai huoltamasta Vuokrakohdetta;
  • Vuokralleottaja osoittautuu maksukyvyttömäksi, asetetaan konkurssiin, tai mikäli Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä;
  • Vuokralleottaja muutoin olennaisesti rikkoo Vuokrasopimuksen ehtoja eikä korjaa rikkomustaan viipymättä saatuaan asiaa koskevan kirjallisen korjauskehotuksen Vuokralleantajalta.

Vuokralleantajan purkaessa vuokrasopimuksen yllä määritellyillä perusteilla, Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan Vuokralleantajalle jo erääntyneiden, maksamattomien vuokrien lisäksi Vuokrakohteen takaisin ottamisesta johtuvat sekä muut sopimuksen purkamisesta Vuokranantajalle aiheutuneet kulut sekä sopimussakkona Vuokrasopimuksen mukaan erääntymättömien vuokrien yhteissummasta kuusikymmentä prosenttia (60 %). Tämän kohdan mukaiset Vuokralleottajan maksut erääntyvät heti vaadittaessa maksettaviksi. 

8      Muut ehdot

8.1      Henkilötietojen käsittely

Vuokralleantaja käsittelee Vuokralleottajan henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojaselosteessa kerrotaan tarkemmin, miten Vuokralleantaja käsittelee Vuokralleottajan henkilötietoja ja miten Vuokralleantaja on sitoutunut huolehtimaan Vuokralleottajan yksityisyydestä henkilötietoja käsitellessään.

8.2      Ylivoimainen este

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu vastaava este, jota Vuokralleantaja ei voi kohtuudella voittaa, estää Vuokrakohteen tai sen osan toimittamisen tai tekee sen kohtuuttoman vaikeaksi tai aiheuttaa Vuokralleantajalle kohtuuttomia lisäkustannuksia. Vuokralleantajalla on oikeus pidättäytyä velvoitteidensa suorittamisesta siltä osin ja siltä ajalta, kuin ylivoimainen este estää velvoitteiden sopimuksen mukaisen täyttämisen. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa. Vuokralleantajalla on ylivoimaisen esteen sattuessa oikeus purkaa Vuokrasopimus ilmoittamalla asiasta Vuokralleottajalle. 

8.3      Vuokrasopimuksen siirtäminen

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää Vuokrasopimusta eikä luovuttaa Vuokrakohdetta kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta. Vuokralleantajalla on oikeus siirtää Vuokrasopimus oikeuksineen ja velvollisuuksineen ilmoittamalla siirrosta kirjallisesti Vuokralleottajalle. 

8.4      Vuokrasopimuksen muutokset

Kaikki Vuokrasopimukseen tehtävät muutokset ja lisäykset on tehtävä kirjallisesti.  

8.5      Kuluttajaan sovellettavat ehdot

Mikäli Vuokralleottaja on kuluttaja ja Vuokrakohde on hankittu käytettäväksi yksityistä taloutta varten (kulutushyödyke), sovelletaan Vuokrasopimukseen soveltuvin osin kuluttajansuojalakia. Kulutushyödykkeen osalta Kuluttajalla ei ole oikeutta peruuttaa sopimusta, koska Vuokrasopimuksessa edellytetään suoritusta määrättynä ajankohtana tai määrätyn ajan kuluessa.

Lisätietoja kuluttajanoikeuksista: Kuluttajaneuvonta: https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/kuluttajaneuvonta/;  Kuluttajariitalautakunta: http://www.kuluttajariita.fi/fi/

8.6     Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Vuokrasopimukseen ja näiden Sopimusehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. 

Vuokrasopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asia ratkaistaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Mikäli vuokralleottaja on kuluttaja, hänellä on oikeus nostaa kanne oman kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa käräjäoikeudessa.

8.7     Sopimusehtojen voimassaolo ja muuttaminen

Nämä 1.1.2023 alkaen sovellettavat Sopimusehdot korvaavat aikaisemmat yleiset vuokrausehdot ja ovat voimassa toistaiseksi. Vuokralleantajalla on oikeus muuttaa näitä Sopimusehtoja ja uudet sopimusehdot ja/tai näiden Sopimusehtojen muutokset tulevat voimaan Vuokralleantajan ilmoittamana ajankohtana. 

ASIAKAS HYVÄKSYY VUOKRASOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUKSELLAAN YLLÄ MAINITUT SOPIMUSEHDOT